Kiến thức lập trình

Tắt thông báo cập nhật, tắt tự động cập nhật, tắt nút cập nhật plugin

Tắt thông báo cập nhật, tắt tự động cập nhật, tắt nút cập nhật plugin...

Cài nhiều phiên bản PHP trên Ubuntu 22

Bước 1: Cập nhật hệ thống sudo apt-get update sudo apt-get upgrade Bước 2: Cài...

Code wordpress snippets

Contact form 7 style 1 <div class="row"> <div class="col"> <label for="">Họ và tên*</label> [text* your-name...

Code php tips

Code PHP Lấy ID youtube video function get_youtube_id( $url ){ parse_str( parse_url( $url, PHP_URL_QUERY ),...

Code javascript thêm nút tới lùi các section trên trang flatsome

Code javascript thêm nút tới lùi các section trên trang flatsome Thêm HTML và CSS...

Hướng dẫn active menu on scroll flatsome theme

Hướng dẫn active menu on scroll flatsome theme jQuery(document).on("scroll", function(){ var scrollPos = jQuery(document).scrollTop(); jQuery('ul.header-nav.header-nav-main.nav...

Hướng dẫn thêm sản phẩm đã xem vào trang chi tiết sản phẩm

Hướng dẫn thêm sản phẩm đã xem vào trang chi tiết sản phẩm Lưu cookie...

Cài bộ soạn thảo văn bản cơ bản wordpress

Để sử dụng Cài bộ soạn thảo văn bản cơ bản wordpress  thay cho bộ...

Tạo field chữ ký với PHP HTML

Hướng dẫn tạo field signature ( Chữ ký ) vào form với PHP HTML Tạo...

Thêm bài viết liên quan slider flatsome wordpress

Hướng dẫn Thêm bài viết liên quan slider flatsome wordpress function blog_posts_relation(){ if(!is_single()) return; global...

Cấu hình phpmyadmin nginx chuyên nghiệp số 1

Nếu bạn đang tìm kiếm cách cấu hình PHPMyAdmin Nginx, dưới đây là một hướng...

Code tạo sản phẩm mua chung mua kèm woocommerce

Code tạo sản phẩm mua chung mua kèm woocommerce Yêu cầu ACF Custom field pro...

Tạo product option với giá và hình ảnh trong wooocomerce sử dụng plugin Variation Swatches for WooCommerce

Tạo product option với giá và hình ảnh trong wooocomerce sử dụng plugin Variation Swatches...

Hướng dẫn đa ngôn ngữ shipping title trong wordpress

Hướng dẫn đa ngôn ngữ shipping title trong wordpress add_filter( 'woocommerce_cart_shipping_method_full_label', 'change_cart_shipping_method_full_label', 10, 2 );...

WordPress xóa post type slug trong permalink

Cách loại bỏ  post type slug trong permalink Đầu tiên, chúng ta sẽ loại bỏ...

Cấu hình laravel với custom httpd directadmin

Truy cập vào Admin với tài khoản admin cao nhất Server Manager -> Custom HTTPD...

Tạo nút ajax add to cart trong danh sách sản phẩm Flatsome

Tạo nút ajax add to cart trong danh sách sản phẩm Flatsome Bước 1: Tạo...

Đưa nút xem nhanh xuống dưới tên sản phẩm với theme Flatsome

Đưa nút xem nhanh xuống dưới tên sản phẩm với theme Flatsome Mở functions.php và...