Đưa nút xem nhanh xuống dưới tên sản phẩm với theme Flatsome

Đưa nút xem nhanh xuống dưới tên sản phẩm với theme Flatsome

Mở functions.php và thêm đoạn code sau

add_action( 'flatsome_product_box_after', 'add_quickview_after_productbox', 15 );
function add_quickview_after_productbox(){
  global $product;
  $id = $product->get_ID();
  ob_start();
  ?>
  <a class="quick-view button alert" 
    data-prod="<?php echo $id ?>" 
    href="#quick-view">Xem nhanh</a>
  <?php
  return ob_end_clean();
}