Theo dõi Yestech trên goole news

Cài nhiều phiên bản PHP trên Ubuntu 22

su dung nhieu phien ban php ubuntu22

Bước 1: Cập nhật hệ thống

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Bước 2: Cài đặt nhiều phiên bản PHP trên Ubuntu 22.04

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update

Cài đặt PHP 8.1:

Cài đặt PHP8.1 trên Ubuntu bằng cách thực hiện lệnh sau: đối với Version khác bạn chỉ thay thế cho đúng phiên bản

sudo apt-get install php8.1 php8.1-fpm

Cài extensions cần thiết

sudo apt-get install php8.1-mysql php8.1-mbstring php8.1-xml php8.1-gd php8.1-curl

Để cài thêm extensions khác bạn gõ sudo apt-get install php8.1 sau đó nhấn tab 2 lần

Kiểm tra phiên bản PHP đang hoạt động

php -v
# Output
PHP 8.1.8 (cli) (built: Jul 11 2022 08:30:39) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.8, Copyright (c) Zend Technologies

Chuyển phiên bản PHP

sudo update-alternatives --config php

su dung nhieu phien ban php ubuntu22

 

 

 

 

 

 

 

 

php -v
# Output
PHP 7.4.30 (cli) (built: Jun 27 2022 08:21:19) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.4.30, Copyright (c), by Zend Technologies

 

Tìm hiểu thêm  Hướng dẫn thêm sản phẩm đã xem vào trang chi tiết sản phẩm