Theo dõi Yestech trên goole news

Hướng dẫn đa ngôn ngữ shipping title trong wordpress

huong dan da ngon ngu shipping title trong wordpress

Hướng dẫn đa ngôn ngữ shipping title trong wordpress

add_filter( 'woocommerce_cart_shipping_method_full_label', 'change_cart_shipping_method_full_label', 10, 2 );
function change_cart_shipping_method_full_label( $label, $method ) {
  $lang = get_bloginfo("language");
  if( $method->method_id == 'jem_table_rate' && $lang == 'en-GB' ){
    $label = 'Shipping fee: '. number_format($method->cost). get_woocommerce_currency_symbol() ;
  }

  if( $method->method_id == 'jem_table_rate' && $lang == 'vi' ){
    $label = 'Phí giao hàng: ' . number_format($method->cost) . get_woocommerce_currency_symbol();
  }
  
  return $label;
}

 

Tìm hiểu thêm  Đưa nút xem nhanh xuống dưới tên sản phẩm với theme Flatsome