Cấu hình laravel với custom httpd directadmin

Truy cập vào Admin với tài khoản admin cao nhất Server Manager -> Custom HTTPD Configurations

Tim đến website của bạn nhập đoạn code sau và lưu lại

|?DOCROOT=/home/username/domains/thedomain.com/public_html/public|