Theo dõi Yestech trên goole news

Cấu hình laravel với custom httpd directadmin

Cau hinh laravel voi custom httpd directadmin

Truy cập vào Admin với tài khoản admin cao nhất Server Manager -> Custom HTTPD Configurations

Tim đến website của bạn nhập đoạn code sau và lưu lại

|?DOCROOT=/home/username/domains/thedomain.com/public_html/public|

 

 

Cau hinh laravel voi custom httpd directadmin

Tìm hiểu thêm  Code tạo trang custom login Wordpress