Theo dõi Yestech trên goole news

Hướng dẫn thêm sản phẩm đã xem vào trang chi tiết sản phẩm

huong dan da ngon ngu shipping title trong wordpress

Hướng dẫn thêm sản phẩm đã xem vào trang chi tiết sản phẩm

Lưu cookie sản phẩm đã xem

function custom_track_product_view() {
  if ( ! is_singular( 'product' ) ) {
    return;
  }

  global $post;

  setPostViews(get_the_ID());

  if ( empty( $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] ) )
    $viewed_products = array();
  else
    $viewed_products = (array) explode( '|', $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] );

  if ( ! in_array( $post->ID, $viewed_products ) ) {
    $viewed_products[] = $post->ID;
  }

  if ( sizeof( $viewed_products ) > 15 ) {
    array_shift( $viewed_products );
  }

  // Store for session only
  wc_setcookie( 'woocommerce_recently_viewed', implode( '|', $viewed_products ) );
}

Tạo short code hiển thị sản phẩm đã xem

add_shortcode( 'recently_viewed_products', 'recently_viewed_products_func' );

function recently_viewed_products_func() {

  $viewed_products = ! empty( $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] ) ? (array) explode( '|', wp_unslash( $_COOKIE['woocommerce_recently_viewed'] ) ) : array();
  $viewed_products = array_slice($viewed_products, 0, 8);

  if ( empty( $viewed_products ) ) return;
    
  $title = '<h3 class="product-section-title container-width product-section-title-related pt-half pb-half uppercase">'. __('Recently products') .'</h3>';
  $product_ids = implode( ",", $viewed_products );

  return '<div class="container">'. $title . do_shortcode("[products ids='$product_ids']") . '</div>';

}

Chèn sản phẩm đã xem vào vị trí bên dưới trang sản phẩm

add_action( ‘woocommerce_after_single_product’, ‘show_viewed_products’, 31 );
function show_viewed_products() {
echodo_shortcode (‘[recently_viewed_products]’);
}

 

Tìm hiểu thêm  Hướng dẫn thêm meta box để phân loại trang trong wordpress