Theo dõi Yestech trên goole news

Tạo field chữ ký với PHP HTML

coffee 2425303 1280

Hướng dẫn tạo field signature ( Chữ ký ) vào form với PHP HTML

Tạo đoạn mã javascript sau

var canvas = document.getElementById('signature');
var ctx = canvas.getContext("2d");
var drawing = false;
var prevX, prevY;
var currX, currY;
var signature = document.getElementsByName('signature')[0];

canvas.addEventListener("mousemove", draw);
canvas.addEventListener("mouseup", stop);
canvas.addEventListener("mousedown", start);

function start(e) {
 drawing = true;
}

function stop() {
 drawing = false;
 prevX = prevY = null;
 signature.value = canvas.toDataURL();
}

function draw(e) {
 if (!drawing) {
  return;
 }
 // Test for touchmove event, this requires another property.
 var clientX = e.type === 'touchmove' ? e.touches[0].clientX : e.clientX;
 var clientY = e.type === 'touchmove' ? e.touches[0].clientY : e.clientY;
 currX = clientX - canvas.offsetLeft;
 currY = clientY - canvas.offsetTop;
 if (!prevX && !prevY) {
  prevX = currX;
  prevY = currY;
 }

 ctx.beginPath();
 ctx.moveTo(prevX, prevY);
 ctx.lineTo(currX, currY);
 ctx.strokeStyle = 'black';
 ctx.lineWidth = 2;
 ctx.stroke();
 ctx.closePath();

 prevX = currX;
 prevY = currY;
}

function onSubmit(e) {
 console.log({
  'name': document.getElementsByName('name')[0].value,
  'signature': signature.value,
 });
 return false;
}

 

Tạo đoạn mã CSS sau

canvas#signature {
 border: 2px solid black;
}

form>* {
 margin: 10px;
}

Tạo đoạn HTML

<form action="submit.php" onsubmit="return onSubmit(this)" method="post">
 <div>
  <input name="name" placeholder="Your name" required />
 </div>
 <div>
  <canvas id="signature" width="300" height="100"></canvas>
 </div>
 <div>
  <input type="hidden" name="signature" />
 </div>
 <button type="submit">Send</button>
 <form>

PHP xử lý

$img = $_POST['signature'];
$data = base64_decode(preg_replace('#^data:image/\w+;base64,#i', '', $img));
file_put_contents('storage/signature.png', $data);

Lưu ý đối với các sự kiện chạm trên thiết bị di động

Nếu bạn cần khả năng di động/cảm ứng, chỉ cần thay đổi các sự kiện thành:

 • mousemove : touchmove
 • mouseup : touchend
 • mousedown : touchstart

Nếu cần cả đầu vào di động và chuột, bạn có thể sao chép 3 dòng addEventListener để theo dõi tất cả 6 sự kiện.

Tìm hiểu thêm  Hướng dẫn thêm meta box để phân loại trang trong wordpress