Theo dõi Yestech trên goole news

WordPress xóa post type slug trong permalink

co de dang tuy chinh khi thiet ke web chuan seo bang wordpress khong

Cách loại bỏ  post type slug trong permalink

Đầu tiên, chúng ta sẽ loại bỏ slug khỏi permalink

function yestech_remove_slug( $post_link, $post, $leavename ) {

  if ( 'events' != $post->post_type || 'publish' != $post->post_status ) {
    return $post_link;
  }

  $post_link = str_replace( '/' . $post->post_type . '/', '/', $post_link );

  return $post_link;
}
add_filter( 'post_type_link', 'yestech_remove_slug', 10, 3 );

function yestech_parse_request( $query ) {

  if ( ! $query->is_main_query() || 2 != count( $query->query ) || ! isset( $query->query['page'] ) ) {
    return;
  }

  if ( ! empty( $query->query['name'] ) ) {
    $query->set( 'post_type', array( 'post', 'events', 'page' ) );
  }
}
add_action( 'pre_get_posts', 'yestech_parse_request' );

 

Tìm hiểu thêm  Hướng dẫn thêm sản phẩm đã xem vào trang chi tiết sản phẩm