Theo dõi Yestech trên goole news

Cấu hình phpmyadmin nginx chuyên nghiệp số 1

Screenshot 2023 12 10 at 10.45.09

Nếu bạn đang tìm kiếm cách cấu hình PHPMyAdmin Nginx, dưới đây là một hướng dẫn chi tiết

Cấu hình phpmyadmin nginx
Cấu hình phpmyadmin nginx

Thêm mã cấu hình vào phần http block:

Mở file cấu hình Nginx (thường là /etc/nginx/nginx.conf) và thêm mã sau vào phần http block:

server{
 index index.php index.html index.htm;

 charset utf-8;
 location / {
   try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
 }

 location ~ \.php$ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
  fastcgi_index index.php;
  include fastcgi_params;
 }

}

Copy hoặc upload PHPMyAdmin vào thư mục:

Copy hoặc upload phpmyadmin vào folder

/usr/share/nginx/html/phpmyadmin

chown -R nginx:nginx /usr/share/nginx/html/phpmyadmin

cp -r /path/to/phpmyadmin /usr/share/nginx/html/phpmyadmin

Thiết lập quyền sở hữu:

chown -R nginx:nginx /usr/share/nginx/html/phpmyadmin

Khởi động lại Nginx:

systemctl restart nginx

Kết luận:

Bằng cách này, bạn đã cấu hình thành công PHPMyAdmin Nginx. Đảm bảo rằng bạn đã thực hiện các bước một cách chính xác để đảm bảo hiệu suất và bảo mật. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, kiểm tra các logs của Nginx để xác định và giải quyết nhanh chóng.

Hãy tiếp tục duy trì cấu hình này và thường xuyên cập nhật để bảo vệ trang quản trị cơ sở dữ liệu của bạn khỏi các rủi ro an ninh.

 

Tìm hiểu thêm  Cài bộ soạn thảo văn bản cơ bản wordpress