Theo dõi Yestech trên goole news

Thêm bài viết liên quan slider flatsome wordpress

huong dan da ngon ngu shipping title trong wordpress

Hướng dẫn Thêm bài viết liên quan slider flatsome wordpress

function blog_posts_relation(){
  if(!is_single()) return;
  global $post;
  $categories = get_the_category($post->ID);
  $category_ids = array();
  foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;

  $args = array(
    'category__in' => $category_ids,
    'post__not_in' => array(get_the_ID()),
    'posts_per_page' => 10, // So bai viet dc hien thi
  );
  $my_query = new wp_query($args);
  $ids = array();
  if( $my_query->have_posts() ):
    while ( $my_query->have_posts() ) : $my_query->the_post();
      $ids[] = get_the_ID();
    endwhile; // end of the loop.
  endif; 
  wp_reset_query();
  echo '<div class="post-relation-block container">';
  echo '<div class="post-relation-block-head"><span>Tin liên quan khác</span></div>';
  echo do_shortcode('
 
  
'); echo '</div>'; } add_action('flatsome_after_blog', 'blog_posts_relation' );

 

Tìm hiểu thêm  Code javascript thêm nút tới lùi các section trên trang flatsome